โครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาและงานเลี้ยงขอบคุณสหกรณ์ผู้ใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ. ประจำปี
         ชสอ.กำหนดจัดโครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาและงานเลี้ยงขอบคุณสหกรณ์ผู้ใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ. ประจำปี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชสอ. กับสหกรณ์ผู้ใช้บริการสินเชื่อ ตลอดจน ชสอ.ต้องการรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการสินเชื่อของ ชสอ. เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่สหกรณ์ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด ดังนั้น ชสอ. จึงได้จัดโครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาและงานเลี้ยงขอบคุณสหกรณ์ผู้ใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ.ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 6 –8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมอบสิทธิพิเศษแก่สหกรณ์ที่ใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ.ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – 31 ตุลาคม 2558 รวม 100 สหกรณ์ ๆ ละ 1 คน โดยพิจารณาตามลำดับการส่งใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สหกรณ์ที่ได้รับสิทธิไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
วันที่เขียนข่าว : 13 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM