ชสอ. สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 เทศบาลตำบลบางสีทอง

          นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 จัดโดยเทศบาลตําบลบางสีทอง โดยมีเรือโท กฤษณ จินตะเวช นายอําเภอบางกรวย เปนประธานในพิธีเปด เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับความ สนุกสนาน เพลิดเพลิน แสดงความสามารถ ตลอดจนไดรับของขวัญโดยไดรับความรวมมือจาก หนวยงานภาครัฐ และเอกชน เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผานมา ณ ลานกิจกรรม สํานักงาน ชสอ. ซึ่ง ชสอ. ไดเอื้อเฟอสถานที่ในการจัดงาน และสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมวันเด็ก เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท
วันที่เขียนข่าว : 11 ม.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM