ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จัดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค ในวันที่ 23 มกราคม 2559
[เอกสารแนบ]
     ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จัดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคขึ้น เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทราบถึงภารกิจ ชสอ. ความรู้ทางวิชาการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ "การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่ และแนวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภาคปฏิบัติ" และร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมทั้งจะได้ทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงบริการให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มากที่สุด 
     ชสอ. จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการ หรือผู้ที่ท่านมอบหมาย จำนวน 2 คน เข้าสัมมนาโดยไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียน ในวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และส่งใบแจ้งความจำนงเข้าสัมมนา ดังแนบท้ายประกาศไปยัง ชสอ. ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2559 ทางโทรสารหมายเลข 0-2496-1188
     
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2496-1199 ต่อ 319 และ 320
วันที่เขียนข่าว : 08 ธ.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM