นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
[เอกสารแนบ]
  เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดรับกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism :AML/CFT) อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
วันที่เขียนข่าว : 01 ธ.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM