ชสอ. ประกาศ "อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ โครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ่ ประจำปี 2559"
[เอกสารแนบ]
          ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ประกาศ "อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ โครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ่ ประจำปี 2559" เพื่อให้สหกรณ์สมาชิก มีแผนบริหารเงินที่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ในช่วงกรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ ชสอ. จึงได้เปิดรับเงินฝากประจำ โครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ่ ประจำปี 2559 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเงินฝากประจำ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 127 และ 109
 
วันที่เขียนข่าว : 26 ต.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM