ชสอ. เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน "เพียงมีใบหุ้นกู้ พันธบัตร เปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้ง่ายๆ"
[เอกสารแนบ]

ประเภทของตราสารหนี้
• พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี
• พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีอายุคงเหลือ ไม่เกิน 10 ปี ซึ่งมีการค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง
• ตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู้) ที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 
เงื่อนไข
• วงเงินรับซื้อครั้งละไม่เกิน 100 ล้านบาท
• ราคาเสนอซื้ออ้างอิงจากมูลค่าตลาดของ Thai BMA โดยราคาที่ตกลงเป็นราคาซึ่งไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (Clean Price) บวกด้วยดอกเบี้ยค้างรับจนถึง ณ วันที่โอนหลักทรัพย์ (ทั้งนี้ราคาซื้อขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย)
• ตราสารหนี้ ต้องไม่ติดข้อจำกัดในการโอน เช่น ลักษณะการเสนอขายเป็นเฉพาะเจาะจง (Private Placement)  ไม่เกิน 10 ราย
 
ขั้นตอนการรับซื้อ
• ติดต่อสอบถามราคาขายตราสารหนี้ ที่ฝ่ายบริหารเงิน
• เตรียมเอกสารการโอน พร้อมพันธบัตร หรือใบหุ้นกู้ตัวจริง ส่งให้ทาง ชสอ.
• ชสอ. ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อย จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายตามที่ตกลงกัน (ไม่เกิน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารเรียบร้อย)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมัทนียา, คุณขันทอง ฝ่ายบริหารเงิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 217-218 โทรสาร 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 09 ก.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM