ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการประกอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
[เอกสารแนบ]
                ตามที่ กรมสรรพากร ได้มีหนังสือที่ กค 0702/4583  ลงวันที่ 6  พฤษภาคม  2558  ตอบไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการประกอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยสรุปได้ว่า “มาตรา 91/3 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ยกเว้นสำหรับกิจการสหกรณ์เฉพาะการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นเท่านั้น  ดังนั้น  สหกรณ์จึงมีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะฯ ทั้งนี้  การขอให้กรมสรรพากรสนับสนุนและผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ในกรณีอื่นๆ นั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมสรรพากรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ กษ 1115/6184 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  เรื่อง การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ โดยสรุปว่า “ให้สหกรณ์จังหวัดกำชับให้สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกแห่งดำเนินการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวให้ถูกต้อง เพื่อมิให้ถูกลงโทษย้อนหลังต่อไป”
                ชสอ. ขอเรียนให้ทราบว่า ชสอ. ได้ดำเนินการผลักดันการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2557 โดยมีการเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ทราบเหตุว่า การที่สหกรณ์ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะเกี่ยวกับการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นนั้น เป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ที่มีการกำหนดอำนาจกระทำการและการลงทุนของสหกรณ์ไว้ในวงจำกัด ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  โดยเพิ่มเติมอำนาจกระทำการและการลงทุนของสหกรณ์ให้มากขึ้น   แต่กฎหมายที่เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะมิได้แก้ไขเพิ่มเติมไปตามกัน  
ขณะนี้  ชสอ. อยู่ระหว่างดำเนินการผลักดันแก้ไขให้มีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีธุรกิจ
เฉพาะกับสหกรณ์  หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้สหกรณ์สมาชิกได้รับทราบต่อไป
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 317
วันที่เขียนข่าว : 26 ส.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM