กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ไทย – เกาหลี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2558 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
[เอกสารแนบ]
ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) ภายใต้บันทึกข้อตกลงทวิภาคี กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ไทย – เกาหลี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2558 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์ ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสหกรณ์ รวมถึงศึกษาสภาพสังคมเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ชสอ. จึงขอเรียนเชิญผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมโครงการ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ 35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และขอให้แจ้งรายชื่อในใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ ชสอ. จะคัดเลือกผู้สมัครตามลำดับก่อน – หลัง จำนวน 16 คน ตามเกณฑ์ที่ ชสอ. กำหนดเป็นสำคัญ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือติดต่อสอบถามได้ที่  
ฝ่าย สื่อสารองค์การ / แผนกวิเทศสัมพันธ์  โทร. 0 2496 1199  ต่อ  318
วันที่เขียนข่าว : 31 ก.ค. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM