พิธีเปิดการสัมมนาสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ณ โรงแรมบุรีศรีภูคอนเวนชั่น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
        วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี นายไพบูลย์ แก้วเพทาย ที่ปรึกษา ชสอ. บรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ ชสอ. บรรยายให้ความรู้เรื่องกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมด้วย นายชำนาญ อมตเวทย์ นายสมยศ เสาวคนธ์ กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันภายในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง และการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปบริหารกิจการสหกรณ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านบริหารเงิน การลงทุน กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยกำหนดจัดเป็นโครงการนำร่อง มีสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมจำนวน 142 คน 29 สหกรณ์ ณ โรงแรมบุรีศรีภูคอนเวนชั่น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่เขียนข่าว : 04 ก.พ. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM