ชสอ. เข้าพบมอบกระเช้าของที่ระลึกให้แก่ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานของ ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
        วันที่ 17 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา นายธงชัย วิทยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย ที่ปรึกษา และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าพบมอบกระเช้าของที่ระลึกให้แก่ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานของ ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์  จากนั้นเข้าพบ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศน์ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 17 ม.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM