พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ระหว่างชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กับชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 1 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการและสมาชิก ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ พ.ต.ท.ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกสมัย ในการประชุมรับรองการเลือกตั้งประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
        จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ระหว่างชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กับชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พ.ต.ท.ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ฯ ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม ฯลฯ ดำเนินการและช่วยสนับสนุนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยฯ ให้แก่ชุมชน หน่วยงาน และ/หรือ บุคคล ตามที่ได้รับการร้องขอจากชุมนุมสหกรณ์ฯ เพื่อให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้เข้าถึงรายชื่อของผู้ไกล่เกลี่ยประจำสถานีตำรวจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภูมิภาค เพื่อความสะดวกในการประสานงาน และอื่น ๆ ตามความตกลง มีกรอบแนวทางการดำเนินงาน โดย ชสอ. ตกลงสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมชุมชน ด้านสันติภาพ การขจัดข้อขัดแย้ง และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม และชมรมฯ ตกลงให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการให้ความรู้และการดำเนินงานระงับข้อพิพาทชุมชนให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ฯ และ/หรือ ตามที่ได้รับการร้องขอจากชุมนุมสหกรณ์ฯ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามความตกลงในแต่ละโครงการ ซึ่งจะมีการแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการปฏิบัติงานให้ทั้งสองฝ่ายทราบและทำความเข้าใจระหว่างกันล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมดำเนินงานในแต่ละโครงการ
วันที่เขียนข่าว : 01 ธ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM