ชสอ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "เพื่อการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม" จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี
       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ นายประสงค์ กระแสร์พันธ์ ผู้ไกล่เกลี่ยประจำศูนย์ ขสอ. และนายยุทธนา ชุ่มจิต ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "เพื่อการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม" จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 
 
        โดย ประธานกรรมการ ชสอ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมให้มีการแก้ไขทุนทรัพย์ในการไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ไม่เกิน 500,000 บาท เป็น 3-5 ล้านบาท เพื่อให้ครอบคลุมการไกล่เกลี่ยหนี้ที่เกิดขึ้นของสมาชิกในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษาฯ นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมฯ และ ดร.ธปภัค บูรณสิงห์ ผอ.กรมฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยให้สถาบันการเงินต่างๆ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และหน่วยงานต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งภาครัฐจะดำเนินการจัดมหกรรม "ยุติธรรมช่วยเหลิอลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม" นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และชลบุรี ตั้งแต่เดือน มกราคม 2567 เป็นต้นไป และขอให้ทุกหน่วยงานเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่มีปัญหาเข้าไกล่เกลี่ยในงานมหกรรมฯ ที่จะจัดขึึ้นต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 30 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM