ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2566
        วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2566 โดนมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ การฝากและลงทุนของสหกรณ์ โดยการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) รวมทั้งนโยบายและแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ประจำปี 2567 ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
        ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้นำเสนอประเด็นเพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ การกำหนดนโยบายให้ทุกสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์งดเว้นการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ การกำหนดนโยบายให้ทุกสหกรณ์จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ เพื่อส่งสริมและสนับสนุนให้สมาชิกกินดีอยู่ดีมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้รายงานความคืบหน้าลงในรายงานกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ และเป็นการกระตุ้นให้สหกรณ์มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามหลักการสหกรณ์ รวมทั้ง การให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีความเป็นกลาง ในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ด้วย
วันที่เขียนข่าว : 27 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM