พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงาน ชสอ.
        วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุ่นที่ 8 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ นายบุญธรรม เดชบุญ นายสมยศ เสาวคนธ์ นายสามัคคี เดชกล้า กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงาน ชสอ.  และวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2566 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างเป็นองค์รวม เพื่อนำประโยชน์สู่สมาชิก และมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จตามอัตลักษณ์ของการเป็นสถาบันการเงินภายใต้บริบทของสหกรณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรมจำนวน 26 คน 20 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 21 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM