ชสอ. เข้าร่วมนำเสนอข้อสรุปความคิดเห็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในการประชุมระดมความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลทางการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พันจ่าเอกณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมนำเสนอข้อสรุปความคิดเห็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในการประชุมระดมความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลทางการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... โดยมี นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปรเมศวร์ อินทร ชุมนุมประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ ช.ส.ค. นายปัฐวิทย์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตร่วมประชุมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ในการรับฟังความคิดเห็นกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับการให้กู้และการให้สินเชื่อ การรับฝากเงินการก่อหนี้ การสร้างภาระผูกพัน การค้ำประกัน การบริหารสินทรัพย์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง  การกำกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงในการฝากเงิน ให้กู้เงิน ก่อหนี้และภาระผูกพันระหว่างสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้นำ ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์มารวบรวมกับข้อคิดของที่ประชุมในวันนี้มาสรุปร่วมกัน เพิ่มเติมใน 5 ประเด็น โดย ชสอ.และสสท.จะร่วมมือกันนำข้อสรุปของขบวนการสหกรณ์ในการแก้ไขกฎกระทรวงฯนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กทม.
 
        ขบวนการสหกรณ์ไทย ฝากให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศนำข้อคิดเห็นในวันนี้ไปประชาพิจารณ์ในร่างกฎกระทรวงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 2-22 พฤศจิกายน 2566 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ  ต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 13 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM