พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
        วันที่ 10 พ.ย. 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ นายณฐกร แก้วดี และนายชำนาญ อมตเวทย์ กรรมการดำเนินการ 
        โดยมี รศ.ทันตแพทย์สุรินทร์ สูอำพัน ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งรับมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ 300,000 บาท ร่วมกับคณะกรรมการเขตพื้นที่ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 48 สหกรณ์ 100 คน ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพ
        โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาทหน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท การเงินการบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนเทคนิควิธีการตรวจสอบกิจการและการเขียนรายงานผลการตรวจสอบกิจการเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิกสูงสุด
วันที่เขียนข่าว : 10 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM