ขบวนการสหกรณ์ ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงฯ ขอความเป็นอิสระในการดำเนินกิจการ
        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นายเสนอ วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย นายวินัย นิยโมสถ ที่ปรึกษา นายณฐกร แก้วดี นายชำนาญ อมตเวทย์ กรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ 
 
        ประชุมระดมความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลทางการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์  เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ การให้กู้และการให้สินเชื่อ การรับฝากเงิน การก่อหนี้ การสร้างภาระผูกพัน การคำ้ประกัน การบริหารสินทรัพย์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง การกำกับการกระจุกตัวของความเสี่ยงในการฝากเงิน ให้กู้เงิน ก่อหนี้และภาระผูกพันระหว่างสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขกฎกระทรวง ให้การกำกับดูแลและร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของสหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
    
        ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ สรุปข้อคิดเห็นร่างกฏกระทรวงทั้ง 5 หมวด ของขบวนการสหกรณ์ไทย ให้สหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศนำไปประชาพิจารณ์ในร่างกฎกระทรวงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในวันที่ 2-17 พฤศจิกายน 2566 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ  และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป..
 
วันที่เขียนข่าว : 09 พ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM