ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5
        เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รอง
ผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5 โดยประธานกรรมการ ชสอ. นำเสนอให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กำหนดให้ทุกสหกรณ์มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสหกรณ์ละ 1 โครงการ ณ ห้องประชุม กพน. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM