ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 1/2566
        เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมาย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย ที่ปรึกษา พร้อมด้วย พันจ่าเอก ณฐกร  แก้วดี นายชำนาญ อมตเวทย์ กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่  นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และ ดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจำกัด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 1/2566  โดย นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม  
        โดย ชสอ. นำเสนอภาพรวมการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมทั้งชี้แจงปัญหา อุปสรรคในส่วนของการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมอบให้ขบวนการสหกรณ์ นัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 16 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM