ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เพื่อนำเสนอข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
        เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ พันจ่าเอกณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช  สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา  เป็นประธานในการประชุม โดย ชสอ. นำเสนอข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 พร้อมทั้งชี้แจงปัญหา อุปสรรค เพื่อนำไปสู่การทบทวนแก้ไขปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสหกรณ์มากยิ่งขึ้น ณ  ห้องประชุม CA 331 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา  กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 08 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM