พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting “การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์”
        วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting “การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการสัมมนา โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและเกิดความมั้นคงแก่สหกรณ์ 
 
        ทั้งนี้ ชสอ. ขอบคุณวิทยากร นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 358 คน 178 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM