การเสวนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting “ผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2566”
        วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการเสวนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting “ผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2566” โดยมี นายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสหกรณ์ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบังคับใช้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มีผู้แทนเข้าร่วม จำนวน 156 คน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และทั้งหมดไม่เห็นด้วยกับแนวทางตามระเบียบดังกล่าว ในการนี้ ชสอ. และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จะจัดทำหนังสือเสนอต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อทบทวนการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวต่อไป  ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 25 ก.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM