ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ” ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
[เอกสารแนบ]
*********มีผู้เข้าร่วมอบรมเต็มจำนวนแล้วค่ะ*********
 
         ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม  หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ” ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2566ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ แนวทางการควบคุมการบริหารงาน ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร
         ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท
 
         หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสาร ไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 4 กันยายน 2566 * ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 310 -311
 
 
วันที่เขียนข่าว : 08 ส.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM