ชสอ. ให้การต้อนรับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าเยี่ยมชม ชสอ. และรับฟังข้อคิดเห็นของสหกรณ์ออมทรัพย์
       วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายณัฐพล แป้นนอก ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นางสาวศศลักษณ์ มณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชม ชสอ. และรับฟังข้อคิดเห็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย ชสอ. ได้นำเสนอประเด็นหารือ ดังนี้
1.การนำเงินไปลงทุนในหุ้นของสถาบัน ตามมาตรา 62(6) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
2.ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์
3.ร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. …
(1) หมวด 1 การให้กู้และการให้สินเชื่อ
(2) หมวด 2 การรับฝากเงิน การก่อหนี้ การสร้างภาระผูกพัน และการค้ำประกัน
(3) หมวด 3 การบริหารสินทรัพย์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(4) หมวด 4 การจัดสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง
(5) หมวด 5 การกำกับการกระจุกตัวของความเสี่ยง ในการฝากเงิน ให้กู้เงิน ก่อหนี้และภาระผูกพันระหว่างสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
4. การจัดตั้งกองทุนการเงินระหว่างสหกรณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ เป็นผู้นำเสนอ
5.แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ.2566 โดยนายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ เป็นผู้นำเสนอ
6. การสนับสนุนให้สหกรณ์จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ โดยนายเสนอ วิสุทธนะ รองประธานกรรมการ เป็นผู้นำเสนอ
ซึ่งการนำเสนอในแต่ละประเด็น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รับทราบปัญหาและรับข้อคิดเห็นในทุกประเด็นและจะนำไปหารือต่อไป
ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ แหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 13 ก.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM