พิธีเปิดการสัมมนา “การทำความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการ ปีบัญชี 2566
        วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการสัมมนา “การทำความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการ ปีบัญชี 2566 ของ ชสอ. เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจของแต่ละฝ่ายในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้การบริหารงาน การจัดการ และการตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน และนำแนวนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงานและงบประมาณ ชสอ. ประจำปี 2566 โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ จำนวน 93 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 07 ก.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM