ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566
        วันที่ 26 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างคำสั่ง คพช. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน คพช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน และขอความเห็นชอบระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจัดจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ประกอบกับมีการนำเสนอเรื่องเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ คพช. ในการกำกับและส่งเสริมตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม 134 - 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 26 มิ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM