ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งปีที่ 55 และได้รับพระราชทานรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทออมทรัพย์ ประจำปี 2566
        วันที่ 20 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายวิทยา ประเทศ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนการจัดเสวนาวิชาการ จำนวนเงิน 20,000 บาท ให้แก่ ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งปีที่ 55 และได้รับพระราชทานรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทออมทรัพย์ ประจำปี 2566 ซึ่งภายในงานมีการจัดเสวนาเรื่อง “โมเดลธุรกิจแบบสหกรณ์กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก” โดยสหกรณ์มีความปราถนาจะเผยแพร่คุณค่าของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อสังคมไทยสู่สาธารณะ ส่งเสริมการเรียนรู้คุณค่าของสหกรณ์และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสถาบันการเงินที่มีประสิทธิภาพ มั่งคงและมีเสถียรภาพยิ่งๆ ขึ้น เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยต่อไป มีผู้เข้าร่วมจาก เครือข่ายสหกรณ์แจ้งวัฒนะ ผู้บริหาร/ตัวแทนส่วนกลาง ผู้แทนสมาชิกส่วนกลาง กรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.พช. จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 20 มิ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM