ชสอ. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 51
          วันที่ 10 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ “รางวัลดีเด่น” ประกอบด้วย สหกรณ์ที่ใช้ธุรกรรมของ ชสอ. นักสหกรณ์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ช่วยเหลืองานปิดบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นางรังสิมา สมบัติเปี่ยม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด Ms. Elenita V. San Roque ผู้อำนวยการ ACCU มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,036 สหกรณ์ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ กล่าวว่า ในรอบปีบัญชี 2565 (ระหว่าง 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ได้ดำเนินการบริหาร ชสอ. โดยมีสินทรัพย์รวม 131,095 ล้านบาท สามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 2,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 116 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้ประกาศอันดับเครดิตองค์กรของ ชสอ. ที่ระดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินขององค์กร
รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กล่าวว่า ชสอ. เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งจำนวนสมาชิกและผลการดำเนินงานตลอดระยะ 50 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่สามารถดำรงอยู่ได้แม้จะผ่านวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศมาหลายครั้งก็ตาม โดยในรอบปีบัญชี 2565 คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ชุดที่ 50  ได้ดำเนินการบริหาร ชสอ. ในระดับที่ดีมาก สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.60% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 5.00%  
 
          อย่างไรก็ตามหลายปีที่ผ่านมานี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ นอกเหนือ จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อ Covid-19 แล้ว คือ ความน่าเชื่อถือของผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวมเช่นกัน อย่างไรก็ดีเป็นที่น่ายินดีที่ ชสอ. เป็นแกนนำในการดำเนินการป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ของไทยจะมีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตลอดไป  
 
          ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566 ได้แก่ 1.ประธานกรรมการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 2. กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ พื้นที่ 1 ได้แก่ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล 3.กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ พื้นที่ 2 ได้แก่ นายชำนาญ อมตเวทย์ 4.กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน 5.กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ นายคำนึง โสตถิอุดม 6.กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายสามัคคี เดชกล้า 7.กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ นายเอนก ล่วงลือ 8. กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี 9.กรรมการดำเนินการในเขดพื้นที่ภาคตะวันตก ได้แก่ ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ10.ผู้ตรวจสอบกิจการ กลุ่มที่ 1 มีคุณวุฒิดัานการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ นางสาวสมหมาย สราญจิตร์ 11.ผู้ตรวจสอบกิจการ กลุ่มที่ 2 ไม่จำกัดคุณวุฒิ ได้แก่ นางสุนารี มีทรัพย์ และ ดร.ศศิมาศ พรรณรัตน์
วันที่เขียนข่าว : 10 มิ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM