ชสอ. ให้การต้อนรับ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด และกรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ชสอ. และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 6 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด และกรรมการดำเนินการ ชสอ. นำคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยหักเงิน จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ชสอ. และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 06 มิ.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM