ชสอ. พบสหกรณ์สมาชิก ออนไลน์ ผ่าน Zoom Meetings และพิธีเปิดสหกรณ์แห่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ไทย แหล่งเรียนรู้ฝาผนัง และห้องสมุดสหกรณ์ดิจิทัล
        วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดงาน ชสอ. พบสหกรณ์สมาชิก ออนไลน์ ผ่าน Zoom Meetings เตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 แถลงผลการดำเนินงาน และตลาดออนไลน์ ชสอ. และเป็นประธานในพิธีเปิดสหกรณ์แห่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ไทย แหล่งเรียนรู้ฝาผนัง และห้องสมุดสหกรณ์ดิจิทัล โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเสนอ วิสุทธนะ นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเทิม มิตรจิต กรรมการส่งเสริมและพัฒนา ฝ่ายจัดการ ชสอ. และผู้เข้าร่วมผ่าน Zoom Meetings ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        จากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 50 ปี ส่งผลให้ ชสอ.มีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ชสอ. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ให้มีคุณภาพ  จึงได้จัดพิธีเปิดสหกรณ์แห่งการเรียนรู้แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านสหกรณ์อย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวคิด  การศึกษาคือพื้นฐานการพัฒนาสหกรณ์  
สหกรณ์แห่งการเรียนรู้แห่งนี้ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสหกรณ์สู่สาธารณชน ประกอบด้วย  แหล่งเรียนรู้สหกรณ์ฝาผนัง  เป็นการน้อมนำพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษาและต่อยอด พัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง และสร้างคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์อย่างยั่งยืน  แหล่งเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ไทย  บริการนำชมแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ในประเทศไทย  รูปแบบ 360 องค์ศา เป็นการเรียนรู้สหกรณ์ด้วยระบบดิจิทัล ห้องสมุดสหกรณ์ดิจิทัล  แหล่งรวบรวมองค์ความรู้สหกรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 1000 เรื่อง  และพิพิธภัณฑ์สหกรณ์  แหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่
        การเปิดสหกรณ์แห่งการเรียนรู้ เป็นประวัติศาสตร์ของ ชสอ. ในการเปิดประตูบ้าน  เพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสถานที่ซึ่งบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนประชาชน ได้ศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการแบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติจำเป็นในบริบทของโลกยุคใหม่
วันที่เขียนข่าว : 30 พ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM