ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "กรรมการดำเนินการใหม่" รุ่นที่ 28
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ซสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "กรรมการดำเนินการใหม่" รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และภารกิจในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหารการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร
 
        ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการ ดังกล่าว หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับ(ตามเอกสารแนบ) ทางโทรสาร ไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566
 
* ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
 
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ลิงค์ด้านล่าง หรือ scan QR-code
 
วันที่เขียนข่าว : 25 พ.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM