พิธีเปิดเปิดการสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “ทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ”
        วันที่ 20 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาออนไลน์  ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “ทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ” และพบปะพูดคุยกับสมาชิกเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ ชสอ. ในปีที่ผ่านมา  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับ สำหรับหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริการ การสร้างบุคลิกภาพ การสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าสัมมนากับวิทยากร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 290 คน 84 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 20 เม.ย. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM