แบบสอบถามความประสงค์ในการรับเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืน
[เอกสารแนบ]
        ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารซาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งที่ประชุมใหญ่จะมีการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ด้วยนั้น
        เพื่อให้การเตรียมการจ่ายเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สหกรณ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซสอ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังสหกรณ์ได้โปรดกรอกใบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนตามเอกสารแนบ และส่งกลับคืนไปยัง ซสอ. ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2496 1199 ต่อ 108, 109
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
หรือทาง Email:  info@fsct.com
 
 
วันที่เขียนข่าว : 20 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM