ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
        วันที่ 3 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.  มอบหมายให้ นายวินัย นิยโมสถ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการลงทุน ชสอ. พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ และนางสาวนิภา นกฉลาด ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง 226  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กทม.
         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับข้อหารือของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการฝากและลงทุนของสหกรณ์ ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 2 ประเด็น  ได้แก่ 1. ความชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 62 (3) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ 2. ความชัดเจนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหุ้นธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ ตามบทบัญญัติมาตรา 62 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความเห็นในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 03 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM