พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด
        วันที่ 3 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 ร่วมกับ นางเกษร ธีระธนานนท์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ มากด้วง นายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ นายเสนอ วิสุทธนะ กรรมการและเลขานุการ นายสามัคคี เดชกล้า นายวิทยา ประเทศ นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเทิม มิตรจิต นายธงชัย วิทยานุกรณ์ และฝ่ายจัดการ ชสอ. โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และแขกผู้มีเกียรติของสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกจาก ชสอ. ให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 
 
        ชสอ. ได้ทำการมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ ชสอ. โดย ชสอ. ใช้เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยพิจารณาผลการประเมินของสหกรณ์ที่ได้เกรดในระดับ A เป็นสหกรณ์ที่บริหารจัดการสหกรณ์ด้วยความยุติธรรม มั่นคง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปลอดภัย คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก สร้างความมั่นคงให้สมาชิกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักการสหกรณ์
 
        นอกจากนี้คณะกรรมการดำเนินการของ ชสอ. ยังได้เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่
1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 13 จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด
 
        เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสหกรณ์สมาชิกนำมาปรับปรุงการให้บริการของ ชสอ. ต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 03 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM