โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2566
        วันที่ 1 มีนาคม 2566 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ กล่าวเปิดโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2566 พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. เข้าร่วมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของ ชสอ. และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครปากเกร็ด และสถานีดับเพลิงบางสีทอง ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 01 มี.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM