พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”
        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดยมี นายวิทยา ประเทศ กรรมการดำเนินการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน ชสอ. เข้าร่วม เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ทักษะการพูด การฟัง การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในสถานการณ์ต่างๆ โดยวิทยากรจากโครงการ Brand’s Summer Camp คุณสุวคนธ์ อินป้อง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 22 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM