พิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
        เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดโครงการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ นายสมยศ เสาวคนธ์ และ นายเทิม มิตรจิต กรรมการดำเนินการ ชสอ. และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ทั้งนี้ ชสอ. มอบเงินสนับสนุนการจัดอบรมจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมี ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ร่วมรับมอบ 
 
        การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการ หลักการสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์และการตรวจสอบกิจการ ความรู้ด้านการเงิน การบัญชีสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยง เทคนิควิธีการระบบการตรวจสอบกิจการ การสรุปผลและการเขียนรายงานผลการตรวจสอบกิจการ โดยสามารถนำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานด้านสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิกต่อไป มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 85 คน 59 สหกรณ์ ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
วันที่เขียนข่าว : 17 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM