พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
        วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 ร่วมกับ เภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด พร้อมด้วย นายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ นายเสนอ วิสุทธนะ กรรมการและเลขานุการ นายวิทยา ประเทศ นายสงบ จินะแปง นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเทิม มิตรจิต นายบุญธรรม เดชบุญ กรรมการดำเนินการ ชสอ. โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และแขกผู้มีเกียรติของสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกจาก ชสอ. ให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 
 
        ชสอ. ได้ทำการมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ ชสอ. โดย ชสอ. ใช้เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยพิจารณาผลการประเมินของสหกรณ์ที่ได้เกรดในระดับ A เป็นสหกรณ์ที่บริหารจัดการสหกรณ์ด้วยความยุติธรรม มั่นคง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปลอดภัย คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก สร้างความมั่นคงให้สมาชิกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักการสหกรณ์
 
        นอกจากนี้คณะกรรมการดำเนินการของ ชสอ. ยังได้เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดแพร่ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบแพร่ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่ จำกัด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสหกรณ์สมาชิกนำมาปรับปรุงการให้บริการของ ชสอ. ต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 03 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM