การประชุม “แนวทางความร่วมมือระหว่าง ชสอ. กับหน่วยงานด้านการศึกษาอบรมด้านสหกรณ์”
        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม “แนวทางความร่วมมือระหว่าง ชสอ. กับหน่วยงานด้านการศึกษาอบรมด้านสหกรณ์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภาควิชาสหกรณ์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันวิทยาลัยชุมชน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในด้านการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ และหาแนวทางให้เกิดความร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรของขบวนการสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
        เนื่องจากปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา บุคลากรของสหกรณ์จึงต้องได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้สหกรณ์และขบวนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามการพัฒนาต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ต้นทุนต่ำ และขยายการอบรมได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง) ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์หลายองค์กร จึงควรได้มีการหารือร่วมกันในเรื่องนี้เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง และเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถึงสถานการณ์ด้านบุคลากรของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ และความจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา รวมถึงเพื่อจุดประกายให้ทุกฝ่ายหารือและทำงานร่วมอย่างจริงจังเพื่อให้การพัฒนาคนของขบวนการสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 01 ก.พ. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM