พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด
        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2566 ร่วมกับ นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด พร้อมด้วย พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ นายวิทยา ประเทศ นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเทิม มิตรจิต กรรมการดำเนินการ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และแขกผู้มีเกียรติของสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกจาก ชสอ. ให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 
 
        ชสอ. ได้ทำการมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ ชสอ. โดย ชสอ. ใช้เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยพิจารณาผลการประเมินของสหกรณ์ที่ได้เกรดในระดับ A เป็นสหกรณ์ที่บริหารจัดการสหกรณ์ด้วยความยุติธรรม มั่นคง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปลอดภัย คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก สร้างความมั่นคงให้สมาชิกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักการสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 25 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM