พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม ร่วมกับ นายวัฒนา ชูศิลป์กุล ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด โดยมี นายวิทยา ประเทศ นายสมยศ เสาวคนธ์ นายโกวิท เกตุงาม กรรมการดำเนินการ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ได้รับการคัดเลือกจาก ชสอ. ให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 ณ สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 
 
        ชสอ. ได้ทำการมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2565 ให้แก่สหกรณ์ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ ชสอ. โดยใช้เกณฑ์ที่ ชสอ. พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยพิจารณาผลการประเมินของสหกรณ์ที่ได้เกรดในระดับ A เป็นสหกรณ์ที่มีความมุ่งมั่นบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยึดหลักความซื่อสัตย์ โป่รงใส เป็นแนวทางการบริหาร จัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 24 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM