ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 18 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นำคณะฝ่ายจัดการ จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ การประเมินตัวชี้วัดระดับองค์กร การเลื่อนเงินเดือน ระบบสวัสดิการ it Master plan และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 18 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM