พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร”การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” รุ่นที่ 50
        วันที่ 17 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร”การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” รุ่นที่ 50 โดยมี พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ชสอ. ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 มีแนวนโยบายด้านกฎหมาย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกในการดำเนินคดีต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้เห็นความสำคัญในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การปกป้องสิทธิของขบวนการสหกรณ์ การลดความขัดแย้ง เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่กรณี และความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมและกำหนดจัดฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสากล และพัฒนาสมรรถนะให้มีคุณสมบัติพร้อมในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยอบรมภาคทฤษฎี (online ผ่าน Zoom Meetings) ระหว่างวันที่ 17 – 19 , 30 มกราคม 2566 และ ฝึกภาคปฏิบัติ (onsite) วันที่ 31 มกราคม 2566 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 17 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM