ชสอ. ทูลเกล้าฯ ถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทอคี (ห้วยสินา) จังหวัดตาก
        วันที่ 11 มกราคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ชสอ. นำคณะกรรมการสื่อสารองค์การ และฝ่ายจัดการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทอคี (ห้วยสินา) จังหวัดตาก ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 อาคาร สืบเนื่องจาก ชสอ. ได้สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับสหกรณ์ ซึ่งในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับสหกรณ์โดยอบรมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ประเภทการเกษตร สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ เช่น การจัดทำบัญชี การประชุม การเกษตร การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น
 
        ทั้งนี้ ชสอ. ได้จัดทำโครงการสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโดยสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปีปัจจุบัน พ.ศ.2565 รวมทั้งสิ้น จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 13,965,053 บาท  สำหรับ ปี พ.ศ. 2565 ชสอ. ได้ดำเนินการสนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ จำนวน  1 อาคาร คือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทอคี (ห้วยสินา) ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มูลค่า 600,000 บาท และอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมห้องสหกรณ์นักเรียน จำนวน 35,000 บาท โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ส่วนงานราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดตาก และประชาชน เข้าร่วมพิธี
วันที่เขียนข่าว : 11 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM