ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ห้อง Diamond Hall ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
        คณะกรรมการดำเนินการฯ สสท. ชุดที่ 25 บริหารงานมุ่งเน้น พัฒนาส่งเสริมสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมจนสำเร็จเป็นรูปธรรม อาทิ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ให้มีขีดความสามารถมากยิ่งขึ้น เช่น ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้สหกรณ์ได้รับความรู้อย่างทั่วถึง โดย รวมถึงเร่งจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและเชื่อมโยงกระจายสินค้า ปัจจุบันจัดตั้งแล้วจำนวน 73 จังหวัด อยู่ระหว่างการจัดตั้งฯ จำนวน 4 จังหวัด นอกจากนี้  สสท. ยังได้จัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือด้านกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นต้น ด้วยผลงานที่ผ่านมาสร้างความศรัทธาส่งผลให้ทีมได้รับความไว้วางใจจากสหกรณ์ทั่วประเทศให้ได้ทำหน้าที่บริหารงานในฐานะคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาขบวนการสหกรณ์ต่อไป และตามนโยบายที่ว่า เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง"
 
        ในการนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ สสท .ชุดใหม่ (ชุดที่ 26) ผลการเลือกตั้ง ทีมพลังรักษ์สัตตะสหกรณ์ ชนะยกทีม ประกอบด้วย
1.นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม สหกรณ์ประเภท ออมทรัพย์ 811 คะแนน 
2. นายนพดล วรมานะกุล สหกรณ์ประเภทร้านค้า 688 คะแนน 
3. นายเจียง นาอุดม สหกรณ์ประเภทนิคม 733 คะแนน 
4. นายวงศกร เอการัมย์ สหกรณ์ประเภทประมง 724 คะแนน 
5. นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ สหกรณ์ประเภทเครดิต ยูเนี่ยน 709 คะแนน 
6. นายประภาส งามสงวน สหกรณ์ประเภทเกษตร 704 คะแนน 
7. นายวงศ์วรัณ แนวพานิช สหกรณ์ประเภทบริการ 701 คะแนน
วันที่เขียนข่าว : 24 ธ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM