พิธีเปิดสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์"
       วันที่ 21 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง ”กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่กล่าวต้อนรับผู้เข้าสัมมนา จำนวน 171 คน 72 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำความเข้าใจถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปบริหารจัดการสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเตรียมความพร้อมในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
        ชสอ. ขอขอบคุณ นายศรายุธ ยอดอุทา นิติกรชำนาญการกลุ่มกฎหมาย สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
วันที่เขียนข่าว : 21 ธ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM