ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานด้าน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ นายโกวิท เกตุงาม กรรมการดำเนินการ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นางปริมพร อ่ำพันธุ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานด้านโครงสร้างทางการเงิน การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงของ ชสอ. เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานและเพิ่มพูนความรู้ให้กับฝ่ายจัดการในการทำงานในสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 30 พ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM