พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กับ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.)
        พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กับ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ในโครงการความร่วมมือในการเชื่อมโยงด้านธุรกรรมทางการเงิน และด้านการพัฒนาบุคลากร โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และ นายสมาน พวงจันทร์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอรรถสิทธิ์ สงสะนะ ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. ร่วมลงนาม ทั้งนี้มีคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี 
 
        โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือร่วมกันคือ
1) ภาคีความร่วมมือจะร่วมกันเชื่อมโยงด้านธุรกรรมทางการเงิน ทั้งการรับฝากเงิน การลงทุนและการให้บริการเงินกู้ สินเชื่อ และธุรกรรมอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายสหกรณ์
2) ภาคีความร่วมมือจะร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการสหกรณ์แก่บุคลากรของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในสถานศึกษา สถาบันการศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานให้เป็นที่แพร่หลาย
วันที่เขียนข่าว : 10 พ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM