ชสอ. ขอนำส่ง(ร่าง) รายงาน การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565
[เอกสารแนบ]
 
 
หากท่านเห็นว่ารายงานไม่ถูกต้อง หรือ มีคำทักท้วงประการใด
สามารถแจ้งรายละเอียดกลับไปยัง ชสอ. ภายในกำหนดเวลา 30 วัน
นับจากวันที่ที่ลงในหนังสือนี้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้บริหาร ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204 และ 228
วันที่เขียนข่าว : 29 ส.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM